10 Kasım 2017
Yeni web sitemiz yayında…

9 Kasım 2017
SILLE

SILLE KAİP KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NCA UYGUN GÖRÜLDÜ

9 Kasım 2017
GÖLBAŞI 74 PARSEL İMAR PLANI ONAYLANDI

GÖLBAŞI 74 PARSEL İMAR PLANI ONAYLANDI

15 Ekim 2017
Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ARAMA KONFERANSI Yapıldı…

KURUMSAL
 • HAKKIMIZDA
 • İLKELERİMİZ
 • ORGANİZASYON ŞEMASI
 • DEPARTMANLAR
 • KALİTE BELGELERİ
 • BASINDA BİZ
 • Bakanlıklara ve Şirketlere Yapılan İşler
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Üniversite Kampüs Planları
 • Halihazır Harita Yapımı İşleri
 • Jeolojik Etüd Yapımı İşleri
 • 1997 yılında faaliyetine başlamış olan firmamızın merkezi Ankara'da bulunmaktadır. Firmamız her tür ve ölçekte İmar Planı Yapımı, Sayısal Halihazır Harita Yapımı, İmar Uygulaması, Koruma Amaçlı İmar Planları, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Kentsel Dönüşüm Projeleri, Jeolojik ve Jeoteknik Etüd İşleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile veri tabanına bağlı olarak plan hazırlanması, sayısal görüntü işleme, Sayısal Arazi Modellemesi, Kent Bilgi Sistemi Oluşturulması konularında hizmet vermektedir. Kuruluşumuz personeli çalıştığı sahalarda yeterli eğitim ve bilgi birikimine sahip olup; bu eğitim ve bilgi birikimini tecrübe, uzmanlık ve dinamizm ile birleştirerek dürüst ve güvenilir bir çalışma anlayışı ile en üst seviyede hizmet sağlamayı temel amaç edinmiştir. Kendini yenileme ve sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiş olan kuruluşumuz, toplam kalite yönetim sistemi felsefesini benimsemiş ve bunu ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi'ne geçerek belgelemiştir. ISO 9001-2000 standardının tüm gereklilikleri kuruluşumuz tarafından yerine getirilmekte ve her sene gerçekleştirilen denetimlerle kontrol edilmektedir. Firmamız sahip olduğu tecrübe, bilgi birikimi, personel ve teknik ekipmanlar en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Saygılarımızla.
  • Kimlikli Kentler Planlıyoruz
  • Kentin Doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak
  • Kamu yararı, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve saydamlığı sağlamak
  • Hizmetlerimizi Katılımcı ve Çok disiplinli bir yapıda süreçlerle hazırlamak
  • Sektörel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve bütünsellik ilişkisini kurmak
  • Yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli mekânsal düzenlemeleri yapmak
  • Mekânsal uyumu gözetmek
  • Yaşam kalitesini artırmak
  • Kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkileri güçlendirmek
  • Çalışmalarımızı bilimsel araştırmalar ve verilere dayanarak hazırlamak
 • Wrench
  Planlama
  Wrench
  Mimari
  Wrench
  Harita
  Wrench
  İnşaat
  Wrench
  Kentsel Dönüşüm
  Konusunda uzman ve deneyimli kadromuz ile bölgesel, kentsel ve kırsal alanlarda eldeki verilere, geçmişte edinilen tecrübelere ve geleceğe dair öngörülere dayalı olarak belli amaç veya amaçlar doğrultusunda araştırma ve analiz, stratejik düşünme, mimarlık, kentsel tasarım, halkın katılımı, politika önerileri, uygulanması ve yönetimini içinde barındıracak şekilde çevrenin korunması ve kullanımı, toplumun refahı ve sağlığı da dahil olmak üzere kentsel çevrenin tasarımı, kullanımı ve düzenli gelişmesini sağlamak suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Planlama Hizmetlerimiz Çevre Düzeni Planı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planları Koruma Amaçlı İmar Planları Revizyon İmar Planları Ulaşım Planları Turizm Geliştirme Planları Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  Konusunda uzman ve deneyimli personellerimiz ile her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak, planlama ve mimarlığın birlikte değerlendirilerek tasarımlar ve çözümler üreterek çalışmalarımızı yürütüyoruz.
  Konusunda uzman ve deneyimli personellerimiz ile projelerimizin her aşamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri, GPS ölçümlerinin yapılması, halihazır haritaların yapılması ve sayısal harita üretiminin sağlanmasını yürüten bölümümüzdür. Konusunda uzman ve deneyimli personellerimiz ile  kamu ve özel sektörde hazırladığımız haritacılık hizmetlerimizde kalite yönetimi anlayışımız, harita sektörü ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Harita Hizmetlerimiz Halihazır Harita Yapımı İmar Uygulaması Gps Ölçüm ve Uygulamaları Fotogrametrik Harita Yapımı Ortofoto Harita Yapımı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)  ve Kent Bilgi Sistemi Alt Yapı Projeleri Hazırlanması Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması
  Konusunda uzman ve deneyimli personellerimiz ile tecrübelerimizden hareket ederek insana ve çevreye duyduğumuz saygıyla, proje geliştirme sektöründe çığır açan çözümlerimizle geleceği inşa etmek için “gerek mimari, gerekse yatırım değeri olarak üstün nitelikli yeni yaşam ve iş alanlarıyla ülkemiz için daima “çözüm odaklı projeler ” üretmek için çalışıyoruz. Bu anlayış çerçevesinde tutkuyla bağlı olduğumuz işimizi, insanımıza modern yaşam biçimleri, şehirlerimize ve ülkemize model yaşam alanları sunma çabası ile çalışmalarımızı yürütüyoruz
  Konusunda uzman ve deneyimli personellerimiz ile tecrübelerimizden hareket ederek, Kentsel dönüşüm projelerimizde farklı meslek gruplarından konusunda uzman kişiler ve kentsel dönüşüm projesi hazırlanan kenttin yaşayanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kent halkı ile birlikte çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizi şehrin bir bölümünün yada bir mahallesinin yeniden yapılması değil, yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün kent bütününe yönelik etkilerini de hesap ederek kentin yaşayan tüm kesimlerinin memnun edilmesi çabası ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm Hizmetlerimiz Sahaya İlişkin Verilerin Toplanması Hak Sahipleri İle Anket Çalışmalarının Yapılması Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması Vaziyet Planlarının Yapılması Mimari Avan Projelerinin Yapılması Avan İmar Plan Taslağı Hazırlanması Kentsel Dönüşüm Projesinin Proje Katılım ve Dönüşüm Katsayılarının Hesaplanması Matematiksel ve Finansal Dönüşüm Modelin Oluşturulması Proje Değerlemesinin Yapılması ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması Tasarım Projesinin Görselleştirme İşleri ve Maketinin Yapılması Kentsel Dönüşüm Projesinde Hak Sahipleri Görüşmesi İle Sözleşmelerin Yapılması
 • Kırsalın Tanımlanması ve Yerleşme Çalışmaları Kapsamında Kırsal Planlama Sürecinin ve Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası İmar Planı Değişikliği Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Kocaeli-Yarımca Lojman ve Sosyal Tesis Sahası İmar Planı ve Uygulaması
 • Kentsel Tasarım projesi yapılan alanda, alanın kimliğini vurgulayıcı, alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren plan ve projeleri kapsamaktadır.
 • Üniversite Kampüs Alanlarında ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yer alan Askeri Kışla Alanlarında kadastro, mülkiyet, halihazır harita, imar planı uyumsuzluklarının çözümü, uygulama esnasında yaşanan problemlerin aşılmasına yönelik, imar planı yapımına esas teşkil edecek yerel ve merkezi kamu-özel kurum ve kuruluşlardan derlenen veriler ile arazide yapılan tespitlere dayanarak geliştirilen analiz, sentez, mekânsal ve mekânsal olmayan projeksiyonlar ile planlama çalışmaları yürütülmektedir.
 • Halihazır Harita Yapımı Yürürlükteki harita yapım standartlarına uygun biçimde orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen mekansal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan sayısal haritalardır. Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. İmar Uygulamaları İmar sınırları içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakat aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunlar yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerinin yapılmasıdır.
 • Jeolojik-Jeoteknik Etüt; belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar ve mevzi imar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının, varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması çalışmalarını kapsar. Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları, İmar planlarının yapımı için zorunlu olan ve imar planlarına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazi yapısına göre gözlemsel ve/veya aletsel etütlerle elde edilen ve araştırma alanının genel ve yapısal jeolojisini, birimlerin litolojisini, stratigrafisini, yeraltı suyu ve deprem durumunu, birimlerin mühendislik jeolojisi yönünden özelliklerinin belirlenmesini ve sonucunda, araştırma alanının jeolojik olarak yerleşime uygunluğunun (uygun, az riskli, riskli, uygun olmayan alanlar) saptamasını içeren rapordur.
HİZMETLER
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Sokak Sağlıklaştırma Projeleri
 • Çevre Düzeni Planları
 • Nazım - Uygulama İmar Planları
 • Kent Bilgi Sistemleri - Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Bakanlıklara ve Şirketlere Yapılan İşler
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Üniversite Kampüs Planları
 • Halihazır Harita Yapımı İşleri
 • Jeolojik Etüd Yapımı İşleri
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
  Koruma Amaçlı İmar Planı;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma (planlama) alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlardır. Firmamız; planlama bölgesinde doğal, kültürel, ekonomik, estetik değerlerini koruyan, bu değerlere katkı sağlayan ve geliştiren, çevresel kaliteyi yükselten, yöre halkının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan, uygulamada yaşanan sorunlara gerçek çözüm önerileri sunan,  sürdürülebilirlik ilkesine dayalı bir planlama anlayışını ilke edinen planlama çalışmaları yapmaktadır.
 • Sokak Sağlıklaştırma Projeleri
  5226 ve 3386 sayılı yasalar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında belirlenen Kentsel Sit Alanları ve Koruma Alanlarında, Yüksek Kurul İlke kararları, koruma bölge kurulu kararları ve koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile  mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projenin elde edilmesidir. Firmamız Sokak Sağlıklaştırma Projelerinde, çevre ve yörenin doğal, kültürel, mimari, tarihi, ekonomik, estetik, görsel değerlerini ve özgün kimliğini koruyan, çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükselten, yasal, yönetsel, ekonomik ve teknik yönlerden uygulanabilir ve uygulama sürecinde yer alan eylemleri yöneten çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 • Çevre Düzeni Planları
  Çevre Düzeni Planları; konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25000, 1:50000, 1:100000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olan plandır. Çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük içinde ele alınması ve değerlendirilmesi için eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır ve değerlendirilir. Çevre düzeni planı kararları, yapılan inceleme, araştırma sonuçları ve görüşler değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve  araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır. Firmamız konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile Planlama Bölgelerinde; mekânsal, tarihsel, sosyal ve örgütsel arka planı ile birlikte, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde alt ölçekli planlara temel oluşturacak ve yön verecek kararlar ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedefleyen planlama çalışmaları yapmaktadır.
 • Nazım - Uygulama İmar Planları
  İmar planı, kapsadığı alanın, ülke planına, bölge planına ve varsa çevre düzeni planına uygun biçimde beldenin de verilerini dikkate alarak sağlıklı, bilimsel doğrulara uygun ve kentin gelecekteki kimliğini ve gelişim doğrultusunu belirleyerek, kentsel yaşam kalitesi yüksek mekanlar yaratarak kentin gelişmesine yön veren planlardır. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planı, Mevzii İmar Planı olmak üzere çeşitli ölçek ve niteliklerde imar planları bulunmaktadır. 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmamız konusunda uzman, tecrübeli ve dinamik kadrosuyla çalıştığı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere çözüm ortağı olan, planlama bölgelerine misyon, vizyon ve kimlik kazandıran, uygulamaya yönelik çözümler sunan, sağlıklı, modern ve kaliteli fiziksel mekanlar oluşmasını sağlayan planlama çalışmalarını yürütmektedir.
 • Kent Bilgi Sistemleri - Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
  Kent Bilgi Sistemi(KBS), kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde en uygun kararlar verebilmek için ihtiyaç duyulan, planlama, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdeleyen bir bilgi sistemidir. Kentsel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde, konumsal bilgiye sahip olmak bu türden bilgileri etkili bir biçimde kullanmak büyük önem taşımaktadır. Özellikle yerel yönetimler açısından ihtiyaç duyulan planlama, mühendislik projeleri ve uygulamaları bilgilerine hızlıca erişmek, gerektiğinde bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretmek, bunların takibi ve kontrolünü yapmak düzenli ve planlı bir kentleşme için vazgeçilmez unsurlardır. Kent Bilgi Sistemi ile dijital ortamda konumsal olarak üretilen harita bilgileri, konumsal olmayan diğer bilgilerle ilişkilendirilerek gerekli konumsal bilgi analizleri yapılır. Böylece, yerel idarelerin harita bilgisi gerektiren temel işlevleri, teknoloji yardımıyla kısa bir sürede gerçekleşeceğinden büyük bir ekonomik kazanç sağlanacak ve Kent Bilgi Sistemi sayesinde kentsel faaliyetler için güçlü bir karar destek sistemi oluşturulmuş olacaktır. Kent Bilgi Sisteminin kurulması konusunda bünyemizde yer alan uzman teknik ve idari kadrosu ile yerel yönetimlere, çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
  Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanlar içinde yaşayanlar için yaşam kalitesi daha yüksek, sağlıklı, yeniden yaşanabilir yerler haine getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Firmamız her proje alanında;
  • Sosyal Boyutu
  • Yasal Boyutu
  • Ekonomik Boyutu
  • Yönetsel Boyutu
  • Fiziksel ve Tasarım Boyutu
  olmak üzere 5 temel prensibe hizmet etmek üzere yola çıkmakta, proje alanlarını cazibe merkezine dönüşümünü sağlamayı, hak sahiplerine yerinde dönüşüm ile daha nitelikli yaşam alanları sunmayı, sürdürülebilir ve yaşayan modern kentsel mekanlar oluşturmayı prensip edinmiştir. Kentsel Dönüşüm Projelerinde, sadece belli bir proje alanı ile sınırlı kalmayıp kentin tümüne yönelik bozulmaya uğramış kent dokuları tespit edilip bunlara yönelik çözüm önerileri MASTER PLAN çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kentsel Dönüşüm Master Planı ile alan bazında değil kent bütününde tüm dönüşüm alanlarını içerecek şekilde yenilikçi yaklaşımların gerçekleştirilmesi, kentin bütününe yönelik dönüşüm ihtiyaçlarını geniş bir bakış açısı ile değerlendirip getirilecek çözüm önerilerinde esnek hareket kabiliyeti sağlayabilmek amaçlanmaktadır. Kentsel Dönüşüm İşleri kapsamında Halihazır harita temini, mülkiyet analizi, jeolojik-jeoteknik ve mikro bölgeleme etütleri, taşınmaz aplikasyonu, ölçüm işleri, kıymet takdirine ait değerleme ve taşınmazlara ait bilgi-belgelerin edinilmesi, hak sahipleri ile anlaşmaların yürütülmesi, kamulaştırma detay alımı, imar planı, mimari ve avan projesi, kentsel tasarım projesi ve fizibilite analizi hazırlanması işleri firmamızca yapılmaktadır.
 • Bakanlıklara ve Şirketlere Yapılan İşler
  Kırsalın Tanımlanması ve Yerleşme Çalışmaları Kapsamında Kırsal Planlama Sürecinin ve Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası İmar Planı Değişikliği Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Kocaeli-Yarımca Lojman ve Sosyal Tesis Sahası İmar Planı ve Uygulaması
 • Kentsel Tasarım Projeleri
  Kentsel Tasarım projesi yapılan alanda, alanın kimliğini vurgulayıcı, alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren plan ve projeleri kapsamaktadır.
 • Üniversite Kampüs Planları
  Üniversite Kampüs Alanlarında ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yer alan Askeri Kışla Alanlarında kadastro, mülkiyet, halihazır harita, imar planı uyumsuzluklarının çözümü, uygulama esnasında yaşanan problemlerin aşılmasına yönelik, imar planı yapımına esas teşkil edecek yerel ve merkezi kamu-özel kurum ve kuruluşlardan derlenen veriler ile arazide yapılan tespitlere dayanarak geliştirilen analiz, sentez, mekânsal ve mekânsal olmayan projeksiyonlar ile planlama çalışmaları yürütülmektedir.
 • Halihazır Harita Yapımı İşleri
  Halihazır Harita Yapımı Yürürlükteki harita yapım standartlarına uygun biçimde orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen mekansal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan sayısal haritalardır. Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. İmar Uygulamaları İmar sınırları içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakat aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunlar yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerinin yapılmasıdır.
 • Jeolojik Etüd Yapımı İşleri
  Jeolojik-Jeoteknik Etüt; belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar ve mevzi imar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının, varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması çalışmalarını kapsar. Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları, İmar planlarının yapımı için zorunlu olan ve imar planlarına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazi yapısına göre gözlemsel ve/veya aletsel etütlerle elde edilen ve araştırma alanının genel ve yapısal jeolojisini, birimlerin litolojisini, stratigrafisini, yeraltı suyu ve deprem durumunu, birimlerin mühendislik jeolojisi yönünden özelliklerinin belirlenmesini ve sonucunda, araştırma alanının jeolojik olarak yerleşime uygunluğunun (uygun, az riskli, riskli, uygun olmayan alanlar) saptamasını içeren rapordur.
PROJELER
 • TAMAMLANAN
  PROJELER
 • DEVAM EDEN
  PROJELER
 • Çevre Düzeni Planları
 • Kent Bilgi Sistemi – CBC Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Koruma Amaçlı İmar Planı
 • Nazım – Uygulama İmar Planları
 • Sokak Sağlıklaştırma Projeleri
 • Çevre Düzeni Planları
 • Halihazır Harita ve İmar Uygulama İşleri
 • Jeolojik Etüt Yapımı İşleri
 • Kent Bilgi Sistemi – CBC Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Nazım – Uygulama İmar Planları
 • Sokak Sağlıklaştırma Projeleri
 • REFERANSLAR
 • T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 • T.C. BAŞBAKANLIK TOKİ
 • T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
 • T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
 • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • SİNCAN BELEDİYESİ
 • RİZE VALİLİĞİ
 • ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ
 • TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • OF BELEDİYESİ
 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • SELÇUKLU BELEDİYESİ
 • AKŞEHİR BELEDİYESİ
 • EREĞLİ BELEDİYESİ
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
 • GEDAŞ
 • TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
 • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 • İLBANK
 • GEBZE KÖMÜRCÜLER OSB
 • EDİRNE OSB
 • DÜZCE 2. OSB
 • NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
 • ALAÇAM BELEDİYESİ
 • YOZGAT BELEDİYESİ
 • ERZİNCAN BELEDİYESİ
 • KARS BELEDİYESİ
 • EDİRNE BELEDİYESİ
 • BURDUR BELEDİYESİ
 • AKSARAY BELEDİYESİ
 • AKÇAKOCA BELEDİYESİ
 • KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ
 • MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYESİ
 • ZARA BELEDİYESİ
 • DÖRTYOL BELEDİYESİ
 • KIRIKHAN BELEDİYESİ
 • GÖKÇEADA BELEDİYE
 • LALAPAŞA BELEDİYESİ
 • MKE
 • YDA
 • YEŞİL GYO
 • FENERBAHÇE SPOR KULUBÜ
 • MUYA HOLDİNG
 • MEVZUAT
  İLETİŞİM  Adres : Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde No:3/2 Çankaya / Ankara
  Telefon : +90 (312) 437 37 30
  Faks : +90 (312) 437 37 31
  E-mail : info@bhaplanlama.com.tr
  LOAD